Panel používateľa

DPH - prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác

Počet zobrazení: 40090

Zákon č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 69 ods. 12 písm j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty - tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác

DPH - prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác

Zákonom č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH) bol zavedený s účinnosťou od 1.1.2016 tzv. tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi dane podľa § 69 ods. 12 písm. j). Prenos daňovej povinnosti je zavedený na základe článku 199 ods. 1 písm. a) smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení, ktorý umožňuje členským štátom stanoviť, že osobou povinnou platiť daň je pri poskytnutí stavebných prác príjemca plnenia.

      Prenos daňovej povinnosti pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty znamená, že daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku je prenesená z dodávateľa tovaru alebo služby na osobu, ktorej bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. Dodávateľ tovaru nie je v režime prenosu daňovej povinnosti osobou povinnou platiť daň, preto k cene dodaného tovaru alebo služby daň neuplatní, čo v praxi znamená, že pre odberateľa vyhotoví faktúru v cene bez dane. Príjemca plnenia (odberateľ), ktorý je osobou povinnou platiť daň, uplatní tzv. samozdanenie, t.j. k cene dodaného tovaru alebo služby uplatní daň z pridanej hodnoty, ktorú uvedie do daňového priznania a priznanú daň odvedie do štátneho rozpočtu SR. Príjemca plnenia, platiteľ dane, má právo ním uplatnenú daň odpočítať v súlade s podmienkami podľa § 49 až 51 zákona o DPH.

Podmienky pre uplatnenie prenosu daňovej povinnosti

Novelou zákona o DPH bol s účinnosťou od 1.1.2016 doplnený § 69 ods. 12 písmenom j), v zmysle ktorého je platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný platiť daň vzťahujúcu sa na

 • dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (ďalej klasifikácia CPA)3
 • dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA
 • dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F klasifikácie CPA.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti z poskytovateľa zdaniteľného plnenia na príjemcu sa pri dodaní stavebných prác uplatní v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH v prípade, ak sú splnené súčasne nasledovné podmienky:

 •  predmetom dodania sú stavebné práce patriace do sekcie F klasifikácie CPA,
 •  miesto dodania tovaru alebo služby je na území SR,
 • dodávateľ a odberateľ sú platitelia dane v tuzemsku, t.j. sú registrovaní pre daň podľa § 4, 4b, 5 a 6 zákona o DPH.

Dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy sa pre účely uplatňovania dane z pridanej hodnoty považuje za dodanie tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o DPH. Prenos daňovej povinnosti upravený v § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH sa nevzťahuje na dodanie stavby alebo jej časti na základe kúpnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy, v zmysle ktorej predávajúci prevádza svoje vlastnícke právo k existujúcej stavbe alebo jej časti na kupujúceho.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia sa podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH neuplatní, ak stavebné práce s miestom dodania v tuzemsku dodá platiteľovi zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom.

Ak tuzemský platiteľ dane dodá stavebné práce s miestom dodania v tuzemsku osobe, ktorá nie je platiteľom dane, uplatní bežný režim zdanenia podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, t.j. dodávateľ stavebných prác, platiteľ dane, je osobou povinnou priznať a odviesť daň z pridanej hodnoty do ŠR.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti sa pri stavebných prácach uplatní aj v prípade, ak stavebné práce poskytne platiteľ dane inému platiteľovi dane, ktorý vykonáva okrem činností, ktoré sú predmetom dane aj činnosti, ktoré nie sú predmetom dane, a to aj vtedy, keď platiteľ dane prijal stavebné práce v súvislosti s činnosťami, ktoré nie sú predmetom dane. Toto ustanovenie sa týka aj osôb, ktoré sú uvedené v § 3 ods. 4 zákona o DPH, t.j. štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy (obce, mestá a vyššie územné celky) a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci, ak sú platiteľmi dane a to aj v prípade, ak stavebné práce neprijali v súvislosti s ekonomickou činnosťou, pre ktoré sú registrované ako platitelia dane.

Vznik daňovej povinnosti a prijatie platby pred dodaním stavebných prác

Daňová povinnosť vzniká vo všeobecnosti dňom dodania tovaru a pri poskytnutí služby dňom dodania služby. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby.

 Od 1.1.2016 sa prenos daňovej povinnosti na príjemcu uplatní aj v prípade, ak daňová povinnosť vznikne z dôvodu prijatia platby pred dodaním stavebných prác. Podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.

 Povinnosti platiteľov dane v režime tuzemského prenosu daňovej povinnosti

Faktúra vyhotovená platiteľom dane na dodanie stavebných prác v režime tuzemského prenosu daňovej povinnosti musí obsahovať všetky zodpovedajúce náležitosti faktúry podľa § 74 zákona o DPH, s výnimkou výšky dane. Faktúra musí obsahovať slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, keďže osobou povinnou platiť daň je platiteľ, ktorému boli stavebné práce dodané.

Platiteľ dane, ktorý poskytol stavebné práce s miestom dodania v tuzemsku pre iného platiteľa dane, dodanie stavebných prác do daňového priznania a do kontrolného výkazu neuvádza. Dodanie stavebných prác platiteľ dane uvedie do záznamov o dodaných tovaroch a službách za príslušné zdaňovacie obdobie. Prijaté platby pred dodaním stavebných prác platiteľ uvedie do záznamov o prijatých platbách.

Ak dodávateľ stavebných prác uvedie na faktúre za dodanie stavebných prác pre iného platiteľa dane daň, je povinný túto daň odviesť do štátneho rozpočtu podľa § 69 ods. 5 zákona o DPH.6 Uplatnenie dane na dodanie stavebných prác dodávateľom nezakladá odberateľovi právo na odpočítanie dane uvedenej na faktúre a nemá vplyv na povinnosť odberateľa priznať a odviesť daň z prijatých stavebných prác, t.j. platiteľ dane, ktorý prijal stavebné práce od iného platiteľa dane, je povinný uplatniť k cene stavebných prác bez dane daň z pridanej hodnoty a túto daň priznať a odviesť prostredníctvom daňového priznania do ŠR.

Povinnosti platiteľa dane, ktorý prijal stavebné práce od iného platiteľa dane

Platiteľ dane uvedie základ dane z prijatých stavebných prác na r. 09 a ním uplatnenú daň (základ dane x 20%) na r. 10 daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Ak platiteľ dane zároveň v zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť uplatní aj právo na odpočítanie dane, uvedie výšku odpočítanej dane na r. 21 daňového priznania a údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane uvedie platiteľ dane z prijatej faktúry do časti B.1. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Ak platiteľ dane v čase vzniku daňovej povinnosti nemá na prijaté stavebné práce faktúru, uvedie podľa § 78a ods. 3 zákona o DPH údaje do kontrolného výkazu z iného dokladu o dodaní stavebných prác (napr. dodací list, zmluva, preberací protokol). Ak platiteľ dane neodpočíta daň z prijatých stavebných prác v zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť, ale odpočíta daň v niektorom z nasledujúcich zdaňovacích období po vzniku daňovej povinnosti, najneskôr však v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítane dane vzniklo (§ 51 ods. 2 zákona o DPH), uvedie údaje o výške odpočítanej dane na r. 21 daňového priznania a do časti B.1. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom odpočítal daň.

Odpočítanie dane z dodaných stavebných prác pri prenose daňovej povinnosti

Platiteľ dane, ktorému boli poskytnuté stavebné práce v režime tuzemského prenosu daňovej povinnosti, má právo odpočítať ním uplatnenú daň z prijatých stavebných prác v súlade s podmienkami uvedenými v § 49 až 51 zákona o DPH. Odpočítanie dane platiteľ dane vykoná najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, t.j. najskôr v zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítane dane vzniklo. Podľa § 51 ods. 1 písm. b) zákona o DPH môže platiteľ dane uplatniť právo na odpočítanie dane, ak daň z prijatých stavebných prác uviedol do záznamov podľa § 70 zákona o DPH. Platiteľ dane má právo uplatniť odpočítane dane za predpokladu, že stavebné práce použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Samozdanenie prijatých stavebných prác platiteľom dane nezakladá automaticky nárok na odpočítanie dane. Ak platiteľ dane prijaté stavebné práce nepoužije na účely svojho podnikania, resp. na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ, nemá nárok na odpočítanie dane.

Oprava základu dane pri stavebných prácach dodaných v režime prenosu daňovej povinnosti

Oprava základu dane sa pri dodaní stavebných prác v režime prenosu daňovej povinnosti vykoná podľa § 25 zákona o DPH. Platiteľ dane opraví základ dane pri dodaní stavebných prác v nasledovných prípadoch
a) pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,
b) pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,
c) pri zvýšení ceny tovaru alebo služby

Ak vznikla daňová povinnosť z dodania stavebných prác po 1.1.2016 (vrátane), t.j. na dodanie stavebných prác sa uplatnil režim tuzemského prenosu daňovej povinnosti, aj na opravu základu dane sa použije tento režim.

Opravu odpočítanej dane vykoná príjemca stavebných prác podľa § 53 zákona o DPH. Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zníženie základu dane, je príjemca plnenia, ktorý odpočítal ním uplatnenú daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Opravu odpočítanej dane vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dane dostal doklad o oprave základu dane. Ak príjemca stavebných prác (platiteľ dane) doklad o oprave základu dane nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH. Príjemca stavebných prác zároveň v tomto zdaňovacom období opraví aj základ dane a daň.

Podľa § 25 ods. 6 zákona o DPH sa základ dane a daň nemusí opraviť, ak platiteľ dane zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti voči inému platiteľovi za predpokladu, že sa na takomto postupe obidve strany písomne dohodli; uvedené platí aj prípade zníženia ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti v režime prenosu daňovej povinnosti. Ak sa zmluvné strany dohodnú na postupe podľa § 25 ods. 6 zákona o DPH, príjemca stavebných prác pri znížení ceny stavebných prác neopravuje základ dane a daň a nevykoná ani opravu odpočítanej dane podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH.

Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25 zákona o DPH, ktorá má za následok zvýšenie základu dane, príjemca stavebných prác opraví základ dane a daň v zdaňovacom období, v ktorom obdržal doklad o oprave základu dane a zároveň v tomto zdaňovacom období má príjemca stavebných prác právo opraviť aj odpočítanú daň podľa § 53 ods. 2 zákona o DPH.

 Štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 (ďalej len nariadenie) bola zavedená nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA), ktorá je stanovená v prílohe a začala sa uplatňovať 1. januára 2008. Nariadením komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, bol nahradený v plnom rozsahu text prílohy k nariadeniu (ES) č. 451/2008, ktorý sa uplatňuje od 1.januára 2015. Uvedené nariadenia sú zverejnené na portáli EUR-lex http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=sk alebo aj na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Tuzemský prenos daňovej povinnosti v sektore stavebníctva sa uplatňuje na dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F klasifikácie CPA. Sekcia F – Stavby a stavebné práce zahŕňa nasledovné divízie:

 •  41 – Budovy a výstavba budov (skupiny: bytové budovy, nebytové budovy, práce na stavbe bytových a nebytových budov – nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách)
 •  42 – Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb (skupiny: cesty a železnice; práce na stavbe ciest a železníc, výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí, ostatné projekty inžinierskych stavieb a práce na stavbe ostatných projektov inžinierskych stavieb)
 • 43 – Špecializované stavebné práce (skupiny: demolačné práce a príprava staveniska, elektrické, inštalačné a iné stavebnomontážne práce, kompletizačné a dokončovacie práce, ostatné špecializované stavebné práce)

Stavebné práce výhradne zaradené do divízií 41 až 43 klasifikácie CPA

 • Prenájom lešenia zahŕňajúci jeho postavenie a demontáž
 • Prenájom debnenia, pažiacich boxov, ak je poskytnutý vrátane montáže
 • Kladenie optických káblov
 • Uvedenie kotla do prevádzky alebo vyradenie z prevádzky v rámci inštalácie kúrenia
 • Dodanie a montáž okenných žalúzií
 • Dodanie hasiaceho prístroja s montážou
 • Inštalácia/oprava vodovodnej batérie v budove
 • Inštalácia plynových alebo elektrických domácich spotrebičov
 • Oprava automatických dverí obchodných domov, výrobných hál, skladov a pod.
 • Výstavba exteriérov pri filmovaní
 • Inštalácia/opravy plynových žiaričov pre vykurovanie priemyselných objektov
 • Inštalácia integrovaných regálov v sklade
 • Inštalácia mobilnej bunky

Plnenia, ktoré môžu byť podľa charakteru stavebnej práce zatriedené do niektorej z divízií 41 až 43 klasifikácie CPA alebo nejde o stavebné práce

 • Priemyselné klimatizácie, priemyselné kotly, atď.
 • Prenájom plošiny s obsluhou pre činnosti uvedené v sekcii F CPA
 • Výmena snímača (senzora) bezpečnostného systému stavby
 • Oprava FTV panelu
 • Montáž pojazdných koľajníc na záclony

 Plnenia, ktoré nie sú stavebnou prácou zaradenou v sekcii F klasifikácie CPA

Na dodanie tovarov a služieb, ktoré nepatria do sekcie F klasifikácie CPA, sa tuzemský prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) nevzťahuje.

 • Inštalácia elektromotorov, generátorov a transformátorov v elektrárňach
 • Údržba a oprava priemyselných kotlov
 • Inštalácia, oprava a údržba priemyselnej vzduchotechniky a chladiacich zariadení
 • Údržba bezpečnostných systémov
 • Servis a údržba dverových zatváračov v rámci stavebného objektu
 • Oprava zámku na dverách
 • Oprava domácich plynových spotrebičov a elektrospotrebičov
 • Inštalácia potrubnej pošty v bankách, nákupných centrách
 • Inštalácia náhradných zdrojov elektrickej energie (dieselagregátov)
 • Lepenie reklám na steny
 • Čistenie komínov
 • Montáž samostatne stojaceho nábytku
 • Prenájom lešení bez montáže a demontáže
 • Prefabrikované stavebné prvky z betónu
 • Výroba hotovej betónovej zmesi na priame použitie
 • Výmena žiarovky na nehnuteľnosti
 • Stavba predajných stánkov

Prenos daňovej povinnosti uplatní na plnenie ako celok v prípade, ak z dohodnutých zmluvných podmienok vyplýva, že ide o jedno zložené plnenie a hlavnou službou, ktorá určuje charakter poskytnutého plnenia, je služba stavebných prác zaradená do sekcie F klasifikácie CPA. Naopak, ak predmetom zmluvného vzťahu je jedno zložené plnenie, kde hlavné plnenie nepatrí do sekcie F klasifikácie CPA, na plnenie ako celok sa uplatní bežný režim zdanenia, aj v prípade, ak v rámci tohto plnenia sú poskytnuté ako vedľajšie služby vo vzťahu k hlavnému plneniu stavebné práce, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA. V prípade viacerých rôznych plnení, ktoré netvoria jedno nerozlučné hospodárske plnenie, sa uplatní prenos daňovej povinnosti len pri službách stavebných prác, ktoré patria do sekcie F klasifikácie produkcie a na ostatné samostatné služby sa uplatní bežný režim zdanenia.

 

F

STAVBY A STAVEBNÉ PRÁCE

41

Budovy a výstavba budov

41.0

Budovy a výstavba budov

41.00

Budovy a výstavba budov

41.00.1

Bytové budovy

41.00.11

Jednobytové budovy

41.00.12

Dvojbytové budovy

41.00.13

Troj a viacbytové budovy

41.00.14

Ubytovanie pre komunity

41.00.2

Nebytové budovy

41.00.21

Priemyselné budovy

41.00.22

Poľnohospodárske budovy, nebytové

41.00.23

Budovy pre administratívu

41.00.24

Budovy veľkoobchodu a maloobchodu

41.00.25

Budovy pre dopravu a komunikácie

41.00.26

Nádrže, silá a sklady

41.00.27

Hotely a podobné budovy

41.00.28

Budovy určené na verejnú zábavu, vzdelávanie, nemocničnú a inštitucionálnu starostlivosť alebo náboženské účely

41.00.29

Ostatné nebytové budovy

41.00.3

Práce na stavbe bytových budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách)

41.00.31

Práce na stavbe jednobytových budov

41.00.32

Práce na stavbe dvojbytových budov

41.00.33

Práce na stavbe troj a viacbytových budov

41.00.34

Práce na stavbe ubytovania pre komunity

41.00.4

Práce na stavbe nebytových budov (nové diela, rozširovanie pôvodných stavieb, práce na úpravách a renováciách)

41.00.41

Práce na stavbe priemyselných budov

41.00.42

Práce na stavbe nebytových poľnohospodárskych budov

41.00.43

Práce na stavbe budov pre administratívu

41.00.44

Práce na stavbe budov veľkoobchodu a maloobchodu

41.00.45

Práce na stavbe budov pre dopravu a komunikácie

41.00.46

Práce na stavbe nádrží, síl a skladov

41.00.47

Práce na stavbe hotelov a podobných budov

41.00.48

Práce na stavbe budov určených na verejnú zábavu, vzdelávanie, nemocničnú a inštitucionálnu starostlivosť alebo náboženské účely

41.00.49

Práce na stavbe ostatných nebytových budov

42

Stavby a práce na stavbe inžinierskych stavieb

42.1

Cesty a železnice; práce na stavbe ciest a železníc

42.11

Cesty a diaľnice; práce na stavbe ciest a diaľnic

42.11.1

Diaľnice, cesty, ulice a ostatné komunikácie pre vozidlá a chodcov a letiskové dráhy

42.11.10

Diaľnice, cesty, ulice a ostatné komunikácie pre vozidlá a chodcov a letiskové dráhy

42.11.2

Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ostatných komunikácií pre vozidlá a chodcov a letiskových dráh

42.11.20

Práce na stavbe diaľnic, ciest, ulíc a ostatných komunikácií pre vozidlá a chodcov a letiskových dráh

42.12

Železnice a podzemné železnice; práce na stavbe železníc a podzemných železníc

42.12.1

Železnice a podzemné železnice

42.12.10

Železnice a podzemné železnice

42.12.2

Práce na stavbe železníc a podzemných železníc

42.12.20

Práce na stavbe železníc a podzemných železníc

42.13

Mosty a tunely; práce na stavbe mostov a tunelov

42.13.1

Mosty a tunely

42.13.10

Mosty a tunely

42.13.2

Práce na stavbe mostov a tunelov

42.13.20

Práce na stavbe mostov a tunelov

42.2

Výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí

42.21

Výstavba a práce na stavbe inžinierskych sietí pre kvapaliny

42.21.1

Inžinierske siete pre kvapaliny

42.21.11

Diaľkové potrubné vedenia pre kvapaliny

42.21.12

Miestne potrubné vedenia pre kvapaliny

42.21.13

Zavlažovacie systémy (kanály); vodovodné potrubia; čističky odpadových vôd, zariadenia na likvidáciu odpadových vôd a čerpacie stanice

42.21.2

Práce na stavbe inžinierskych sietí pre kvapaliny

42.21.21

Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení

42.21.22

Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vrátane doplnkových prác

42.21.23

Práce na stavbe zavlažovacích systémov (kanálov), vodovodných potrubí, čističiek odpadových vôd, zariadení na likvidáciu odpadových vôd a čerpacích staníc

42.21.24

Vŕtanie vodných studní a inštalovanie septikov

42.22

Výstavba a práce na stavbe elektrických a telekomunikačných sietí

42.22.1

Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí

42.22.11

Diaľkové elektrické vedenia a komunikačné linky

42.22.12

Miestne elektrické vedenia a komunikačné linky

42.22.13

Elektrárne

42.22.2

Práce na stavbe elektrických a telekomunikačných sietí

42.22.21

Práce na stavbe diaľkových elektrických vedení a komunikačných liniek

42.22.22

Práce na stavbe miestnych elektrických vedení a komunikačných liniek

42.22.23

Práce na stavbe elektrární

42.9

Ostatné projekty inžinierskych stavieb a práce na stavbe ostatných projektov inžinierskych stavieb

42.91

Vodné diela a práce na stavbe vodných diel

42.91.1

Pobrežné a prístavné stavby, priehrady, hrádze, plavebné komory a podobné hydromechanické konštrukcie

42.91.10

Pobrežné a prístavné stavby, priehrady, hrádze, plavebné komory a podobné hydromechanické konštrukcie

42.91.2

Práce na stavbe pobrežných a prístavných stavieb, priehrad, hrádzí, plavebných komôr a podobných hydromechanických konštrukcií

42.91.20

Práce na stavbe pobrežných a prístavných stavieb, priehrad, hrádzí, plavebných komôr a podobných hydromechanických konštrukcií

42.99

Ostatné projekty inžinierskych stavieb i. n. a práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb i. n.

42.99.1

Ostatné inžinierske stavby

42.99.11

Stavba objektov na ťažbu a výrobu

42.99.12

Stavby pre šport a rekreáciu

42.99.19

Ostatné inžinierske stavby i. n.

42.99.2

Práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb

42.99.21

Práce na stavbe objektov na ťažbu a výrobu

42.99.22

Práce na stavbe štadiónov a športových ihrísk

42.99.29

Práce na stavbe ostatných inžinierskych stavieb i. n.

43

Špecializované stavebné práce

43.1

Demolačné práce a príprava staveniska

43.11

Demolačné práce

43.11.1

Demolačné práce

43.11.10

Demolačné práce

43.12

Príprava staveniska

43.12.1

Príprava staveniska

43.12.11

Príprava pôdy a pozemku; asanačné práce

43.12.12

Výkopové a zemné práce

43.13

Prieskumné vrty a vrtné práce

43.13.1

Prieskumné vrty a vrtné práce

43.13.10

Prieskumné vrty a vrtné práce

43.2

Elektrické, inštalačné a iné stavebnomontážne práce

43.21

Elektroinštalačné práce

43.21.1

Elektroinštalačné práce

43.21.10

Elektroinštalačné práce

43.22

Inštalatérske práce, inštalácie výhrevných a klimatizačných zariadení

43.22.1

Inštalácie rozvodov vody a kanalizácie, výhrevných, ventilačných a klimatizačných zariadení

43.22.11

Inštalácie rozvodov vody a kanalizácie

43.22.12

Inštalácie výhrevných, ventilačných a klimatizačných zariadení

43.22.2

Inštalácie rozvodov plynu

43.22.20

Inštalácie rozvodov plynu

43.29

Ostatné stavebno-inštalačné práce

43.29.1

Ostatné stavebno-inštalačné práce

43.29.11

Izolačné práce

43.29.12

Montáž oplotenia a zábradlí

43.29.19

Ostatné inštalačné práce i. n.

43.3

Kompletizačné a dokončovacie práce

43.31

Omietacie práce

43.31.1

Omietacie práce

43.31.10

Omietacie práce

43.32

Stolárske inštalačné práce

43.32.1

Stolárske inštalačné práce

43.32.10

Stolárske inštalačné práce

43.33

Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín

43.33.1

Obkladanie stien a pokládka dlažieb

43.33.10

Obkladanie stien a pokládka dlažieb

43.33.2

Kladenie ostatných dlážkových krytín, pokrývanie a tapetovanie stien

43.33.21

Práce s terazzovými dlaždicami, mramorom, žulou a bridlicou

43.33.29

Kladenie ostatných dlážkových krytín, obkladanie a tapetovanie stien i. n.

43.34

Maliarske, natieračské a sklenárske práce

43.34.1

Maliarske a natieračské práce

43.34.10

Maliarske a natieračské práce

43.34.2

Sklenárske práce

43.34.20

Sklenárske práce

43.39

Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

43.39.1

Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

43.39.11

Montáž ozdobných prvkov

43.39.19

Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce i. n.

43.9

Ostatné špecializované stavebné práce

43.91

Pokrývačské práce

43.91.1

Pokrývačské práce

43.91.11

Práce na strešných konštrukciách

43.91.19

Ostatné pokrývačské práce

43.99

Ostatné špecializované stavebné práce i. n.

43.99.1

Izolačné práce proti vode

43.99.10

Izolačné práce proti vode

43.99.2

Lešenárske práce

43.99.20

Lešenárske práce

43.99.3

Pilotážne práce; základové práce

43.99.30

Pilotážne práce; základové práce

43.99.4

Betonárske práce

43.99.40

Betonárske práce

43.99.5

Práce na montáži oceľových konštrukcií

43.99.50

Práce na montáži oceľových konštrukcií

43.99.6

Murovanie a murárske práce

43.99.60

Murovanie a murárske práce

43.99.7

Práce na montáži a stavbe prefabrikovaných konštrukcií

43.99.70

Práce na montáži a stavbe prefabrikovaných konštrukcií

43.99.9

Špecializované stavebné práce i. n.

43.99.90

Špecializované stavebné práce i. n.

Diskusia

(0 komentárov)

Prihlásenie