Panel používateľa

Platenie poistného na zdravotné poistenie z dividend

Počet zobrazení: 7664

Podiely na zisku za roky 2003 a predchádzajúce, Podiely na zisku dosiahnutého za roky 2004 až 2010, Podiely na zisku dosiahnutého za roky 2011 až 2012, Podiely na zisku dosiahnutého za roky 2013-2015, Podiely na zisku dosiahnutého za roky 2016 - 2017,

Platenie poistného na zdravotné poistenie z dividend

Podiely na zisku za roky 2003 a predchádzajúce

Nie sú vymeriavacím základom na určenie poistného na verejné zdravotné poistenie a poistné sa z nich nevypočítava a neplatí.

Podiely na zisku dosiahnutého za roky 2004 až 2010

Nie sú vymeriavacím základom na určenie poistného na verejné zdravotné poistenie a poistné sa z nich nevypočítava a neplatí.

Podiely na zisku dosiahnutého za roky 2011 až 2012 

 • percentuálna sadzba pre výpočet poistného:  10%;   u osôb so zdravotným postihnutím 5%
 • vymeriavací základ príjem z dividend znížený o sumu jedného minimálneho základu ( minimálny základ  je v roku 2011 v sume 329,07 Eur, v roku 2012 v sume 339,89 Eur, v roku 2013 v sume 393,00 Eur), maximálny základ - 36-násobok priemernej mzdy (v roku 2011 26 802,00 Eur, v roku 2012 je suma 27 684,00 Eur, v roku 2013 47 160,00 Eur) - príjmy z dividend sa započítvajú s ostatnými príjmami (príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania, príjem z dividend, ...)
 • rok vyplatenia dividendy 2011 - sadzba 10%, 5%, oslobodená suma 329,07 €, maximálna suma 26 802,00 €
 • rok vyplatenia dividendy 2012 - sadzba 10%, 5%, oslobodená suma 339,89 €, maximálna suma 27 684,00 €
 • preddavky na verejné zdravotné poistenie: neplatia sa preddavky na poistné – dividendy vstupujú až do ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok v ktorom boli vyplatené
 • platiteľ poistného: platiteľom poistného je prijímateľ dividend - t. j. fyzická osoba
 • oznamovacia povinnosť zdravotnej poisťovni:  platiteľ poistného oznamuje príjem z dividend na tlačive - Oznámenie o príjmoch za rok ..... - lehota na podanie oznámenie je do konca mája roka nasledujúceho po roku vyplatenia dividend
 • splatnosť poistného: jednorázovo - do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatkov z ročného zúčtovania  oznámením fyzickej osobe zdravotnou poisťovňou

      Ak sú dividendy dosiahnuté za účtovné obdobie v rokoch 2011 a 2012 vyplatené v roku 2013 , vzťahuje sa na tieto príjmy zákon o zdravotnom poistení, ktorý je účinný k 31.12.2012 a vyššie uvedené podmienky platia aj pre zisk z týchto rokov, aj napriek tomu, že dividendy budú vyplatené neskôr napr. v roku 2013.

Podiely na zisku dosiahnutého za roky 2013 a nasledujúce od slovenskej spoločnosti

 • percentuálna sadzba pre výpočet poistného:  14 %   aj u osôb so zdravotným postihnutím
 • vymeriavací základ:  príjem z dividend - maximálny základ -  120-násobok priemernej mesačnej mzdy ( v roku 2013 najviac suma 94 320,00 Eur) - samostatný maximálny vymeriavací základ
 • preddavky na verejné zdravotné poistenie: poistné sa bude platiť z vyplatenej dividendy
 • platiteľ poistného: platiteľom poistného je poskytovateľ dividend - t. j. právnická osoba
 • oznamovacia povinnosť zdravotnej poisťovni:  platiteľ poistného oznamuje príjem z dividend na tlačive - Výkaz platiteľa dividend - lehota na podanie oznámenie je do ôsmich dní odo dňa vyplatenia dividend
 • splatnosť poistného: do ôsmeho dňa po uplynutí mesiaca vyplatenia dividend

Podiely na zisku dosiahnutého za roky 2013 a nasledujúce od spoločnosti z cudziny

 • percentuálna sadzba pre výpočet poistného:  14 %   aj u osôb so zdravotným postihnutím
 • vymeriavací základ:  príjem z dividend - maximálny základ -  120-násobok priemernej mesačnej mzdy ( v roku 2013 najviac suma 94 320,00 Eur) - samostatný maximálny vymeriavací základ
 • preddavky na verejné zdravotné poistenie: neplatia sa preddavky na poistné – dividendy vstupujú až do ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok v ktorom boli vyplatené
 • platiteľ poistného: platiteľom poistného je prijímateľ dividend - t. j. fyzická osoba
 • oznamovacia povinnosť zdravotnej poisťovni:  platiteľ poistného oznamuje príjem z dividend na tlačive - Oznámenie o príjmoch za rok ..... - lehota na podanie oznámenie je do konca mája roka nasledujúceho po roku vyplatenia dividend
 • splatnosť poistného: jednorázovo - do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatkov z ročného zúčtovania  oznámením fyzickej osobe zdravotnou poisťovňou

Príklady:

     Poistencovi budú v roku 2013 vyplatené dividendy za účtovné obdobie roka 2012. Poistencovi sa z takto vyplateného príjmu nebudú odvádzať preddavky na poistné. Poistenec má povinnosť najneskôr do 31.05.2014 oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni výšku príjmu z vyplatených dividend a zdravotná poisťovňa mu poistné z tohto príjmu vypočíta v ročnom zúčtovaní poistného.

     Poistencovi budú v roku 2014 vyplatené dividendy na účtovné roky 2012 a 2013. V tomto prípade bude poistenec platiť poistné z tohto príjmu dvojakým spôsobom. Príjmy z dividend za rok 2012, ktoré budú vyplatené v roku 2014 oznámi do 31.05.2015 príslušnej zdravotnej poisťovni a zdravotná poisťovňa mu z nich poistné vypočíta v ročnom zúčtovaní poistného. Z dividend za rok 2013 už platiteľ dividend vykáže a uhradí preddavky na poistné. Zdravotná poisťovňa preddavky na poistné zúčtuje v ročnom zúčtovaní poistného.

rok vyplatenia dividendy 2013

 • sadzba 14 %, sadzba (2011, 2012 ) 10%, 5%
 • oslobodená suma ( 2011, 2012 ) 393,00 €
 • maximálna suma 47 160,00 €

rok vyplatenia dividendy 2014

 • sadzba 14 %, sadzba (2011, 2012 ) 10%, 5%
 • oslobodená suma ( 2011, 2012 ) 402,50 €
 • maximálna suma 48 300,00 €

rok vyplatenia dividendy 2015

 • sadzba 14 %, sadzba (2011, 2012 ) 10%, 5%
 • oslobodená suma ( 2011, 2012 ) 412,00 €
 • maximálna suma 49 440,00 €

rok vyplatenia dividendy 2016

 • sadzba 14 %, sadzba (2011, 2012 ) 10%, 5%
 • oslobodená suma ( 2011, 2012 ) 429,00 €
 • maximálna suma 51 480,00 €

rok vyplatenia dividendy 2017

 • sadzba 14 %, sadzba (2011, 2012 ) 10%, 5%
 • oslobodená suma ( 2011, 2012 ) 441,50 €
 • maximálna suma 52 980,00 €
 • sadzba dane z príjmov - dividendy SR - 7 %. dividendy zmluvné zahraničné štáty - zmluvne dohodnutá sadzba alebo 7 %, dividendy nezmluvné zahraničné štáty - 35 % -  ( oslobodená suma nie je, maximálna suma nie je )

rok vyplatenia dividendy 2018

 • sadzba 0 %, sadzba ( 2013 - 2016 ) 14 %, sadzba (2011, 2012 ) 10%, 5%
 • oslobodená suma ( 2011, 2012 )
 • maximálna suma
 • sadzba dane z príjmov - dividendy SR - 7 %. dividendy zmluvné zahraničné štáty - zmluvne dohodnutá sadzba alebo 7 %, dividendy nezmluvné zahraničné štáty - 35 % -  ( oslobodená suma nie je, maximálna suma nie je )

 

 

 

Diskusia

(0 komentárov)

Prihlásenie